Διοίκηση

Όργανα Διοίκησης της Σχολής

  • Ο Kοσμήτορας
  • Η Κοσμητεία
  • Η Γενική Συνέλευση της Σχολής

Κοσμήτορας της Σχολής είναι η Δρ. Γεωργία Φουτσιτζή, Καθηγήτρια

Η Κοσμητεία απαρτίζεται από τον  Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων, εκπροσώπους φοιτητών της σχολής, εκπροσώπους από τα μέλη των κατηγοριών, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Η Κοσμητεία έχει τις αρμοδιότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 4485/2017 και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Μέλη Κοσμητείας:

  • Δρ. Γεωργία Φουτσιτζή, Καθηγήτρια, Διευθύντρια
  • Δρ. Ελευθερία Δογορίτη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Δρ. Μιχάλης Διακομιχάλης, Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Εκπρόσωποι φοιτητών (ένας για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας για την κατηγορία των μεταπτυχιακών)
  • Εκπρόσωποι μελών των κατηγοριών, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Γενική Συνέλευση:

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από: α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής, β) τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής, γ) τους εκπροσώπους των φοιτητών και δ) τους εκπροσώπους μελών των κατηγοριών, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049882 - Email: secsdo@teiep.gr