Επανεγγραφή φοιτητών

on .

Φοιτητές που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιοτήτα λόγω μη εγγραφής σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα επανεγγραφής με αίτησή τους στη Σχολή. (παρ. 3 άρθρο 56 ν. 4415/2016)

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr