Ρύθμιση θεμάτων διαγραφών φοιτητών

on .

Άρθρο 9   (Νόμος 4283/10-9-2014 ΦΕΚ 189 τ. Α΄)

Ρύθμιση θεμάτων διαγραφών φοιτητών

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου  80 του ν. 4009/2011 (A΄ 195) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Εξαιρούνται και θεωρείται, ότι έχουν απωλέσει  αυτοδίκαια τη φοιτητική ιδιότητά τους στις 30.4.2015,  όσοι φοιτητές οφείλουν μόνο διπλωματική ή πτυχιακή  εργασία ή πρακτική άσκηση ή συμμετείχαν σε εξετάσεις  ή είχαν κάνει δήλωση μαθημάτων σε τουλάχιστον μία  εξεταστική περίοδο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012−2013  και 2013 −2014, δικαιούμενοι να εξεταστούν σε όλα τα  μαθήματα στις εξεταστικές περιόδους Σεπτεμβρίου 2014 και Φεβρουάριου 2015. Το εδάφιο αυτό ισχύει από  31.8.2014» 

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr