Νομοθεσία

Νομοθεσία

Νόμος 4559/2018 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ...)

Aνάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, παρ. 4 αρθρ. 2 ν. 3861/2010

Εγκύκλιος, 55760/Ζ2/4-4-2018 ΥΠΠΕΘ, (Διευκρινήσεις για επιλογή-εξέλιξη μελών ΔΕΠ με τα νέα προσόντα του ν. 4521/18)

Nόμος 4521/2018 (Ιδρ. παν. δυτ. αττικής-τροπ. διατ. 4485 & 4009)

Nόμος 4009/2011 (με τις τροποποιήσεις του ν. 4485/2017)

Nόμος 4485/2017 (Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις)

Εφαρμογή διατάξεων ν. 4485/2017 (Μεταπτυχιακά-πρυτανικό συμβούλιο)

Υ.Α. Τρόπος διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων ΑΕΙ (153348/15-9-2017)

Y.A. 191014/2017 τροπ. της 153348 ΥΑ (Ανάδειξη εκπ/πων φοιτητών-ΕΕΠ ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ)

Y.A. Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη

Νόμος 1404/83

 Π.Δ. 84/2013 (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΑΘΗΝΑ")

Νόμος 4009/2011 (με τις τροποποιήσεις και του ν.  4415/2016)

Νόμος 4009/2011 (με τις τροποποιήσεις και του ν. 4452/2017)

Εγκύκλιος εφαρμογής του ν. 4009/11 όπως τροπ. με το ν. 4076/12 (Φ.122.1/759/109090/Β2/18-9-2012)

Y.A. Διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών-τήρηση μητρώων εσωτερικών & εξωτερικών μελών

Eσωτερικός Κανονισμός ΤΕΙ Ηπείρου

Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός ΑΕΙ- Π.Δ. 160/2008

Κανονισμός Σπουδών ΤΕΙ Ηπείρου

Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Ηπείρου

Ίδρυση εργαστηρίων ΤΕΙ Ηπείρου

Νόμος 4076/2012 

Νόμος 4115/2013

Νόμος 4186/2013

Διατάξεις νόμου 4310/2014 που αφορούν στα ΑΕΙ (Εξέλιξη Μόνιμων Επίκουρων Καθηγητών-Αλλαγή γνωστικού αντικείμενου-Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, Ωράριο Διδασκαλίας)

Νόμος 4327/2015 (Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε ΑΕΙ, επανεγγραφή φοιτητών, θητεία οργάνων)

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για εκλογή Πρύτανη, Κοσμήτορα

Νόμος 4386/2016 (Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, ρύθμιση θεμάτων ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, Αυτοδύναμα τμήματα & μη(αρθ.57), Πανεπ. Υπότροφοι-απαλλαγή διδακτικών καθηκόντων αντιπρυτάνεων αρθ. 28)

Εγκύκλιος εφαρμογής του άρθρου 27 & 64 του νόμου 4386/2016 για τα μέλη Ε.Ε.Π., ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

Nόμος 4405/2016 (Ρυθμίσεις για εκλογή καθηγητών ΑΕΙ-μη αυτοδύναμα τμήματα-Γραμματείς ΑΕΙ-Συγγράμματα)

Οδηγίες εφαρμογής των νόμων 4369/16, 4386/16 & 4405/16 

Νόμος 4415/2016(Μετακίνηση καθηγητών αρθ.55, καταργ. αυτοδ. διαγρ. φοιτητών αρθρ.56, αρθ. 61 ρυθμ. καθ.-λεκτόρων, αρθρ. 62 μη αυτοδύναμα τμήματα)

Νόμος 4429/2016 (Διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα των Τ.Ε.Ι., καθ. εφαρμογών, πτυχία, επικ. καθηγητές)

Nόμος 4452/2017( Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι άρθ. 19 -ΕΤΕΠ αρθ. 20- καθηγητές, λέκτορες, εκλεκτορικά,μητρώα άρθ. 30-φοιτ. μέριμνα άρθ. 31, αρθρ. 35 μετακ. καθηγ.)

Διατάξεις νόμου 4473/2017 (Παράταση θητείας μονομελών οργάνων ΑΕΙ)

Π.Δ. 147/2009 Διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, άδειες, μετάταξη των μελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π (μετατάξεις ΕΤΕΠ)

Π.Δ. 117/2002 Βαθμολογική κατάσταση-εξέλιξη μελών ΕΤΕΠ

Νόμος 4325/2015 (Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας, διακίνηση εγγράφων με Η/Τ, πειθαρχικό ΔΥ)

Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Ε.Π. του ΤΕΙ Ηπείρου

Κώδικας Κατάστασης Υπαλλήλων Δημοσίου και ΝΠΔΔ

Διοικητικές Απλουστεύσεις (κατάργηση επικύρωσης αντιγράφων)  ν. 4250/2014

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99)

ΟΔΗΓΟΣ  ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Eθνικό Μητρώο Επιτ. Στελ. Δημ. Διοικ.-Αξιολόγηση-Επιλογή Προϊσταμένων (Νόμος 4369/2016)

Εγκύκλιος νόμου 4369/2016 

Υπουργική Απόφαση, Καθορισμός εντύπων αξιολόγησης ν. 4369/2016

Εγκύκλιος Αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων (14-10-2016)

Νόμος 4440/16 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.....)

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

 

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr