Διοίκηση

Όργανα Διοίκησης της Σχολής

  • Ο Kοσμήτορας
  • Η Κοσμητεία
  • Η Γενική Συνέλευση της Σχολής

Κοσμήτορας της Σχολής είναι o Δρ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Καθηγητής.

Η Κοσμητεία απαρτίζεται από τον  Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων, εκπροσώπους φοιτητών της σχολής, εκπροσώπους από τα μέλη των κατηγοριών, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Η Κοσμητεία έχει τις αρμοδιότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 4485/2017 και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Μέλη Κοσμητείας:

  • Δρ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Καθηγητής, Κοσμήτορας
  • Δρ. Ελευθερία Δογορίτη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Δρ. Χαρίλαος Ναξάκης,  Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Εκπρόσωποι φοιτητών (ένας για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας για την κατηγορία των μεταπτυχιακών)
  • Εκπρόσωποι μελών των κατηγοριών, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Γενική Συνέλευση:

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από: α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής, β) τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής, γ) τους εκπροσώπους των φοιτητών και δ) τους εκπροσώπους μελών των κατηγοριών, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Διατελέσαντες Κοσμήτορες από 1/9/2013

  • Δρ. Γεωργία Φουτσιτζή, Καθηγήτρια, από 1/9/2013-30/11/2017

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr