Πράξεις-Αποφάσεις Κοσμήτορα

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Συγκρότηση ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Επανεγγραφή φοιτητών συνεδ. 7/24-9-2014

Διακοπή φοίτησης Τ.Δ.Ε. συνεδρ. 7/24-9-2014

Διακοπή φοίτησης Τ.Λ.Χ. συνεδρ. 7/24-9-2014

Διακοπή φοίτησης Τ.Λ.Χ. συνεδρ. 8/2-10-2014

Επανεγγραφή φοιτητών Τ.Δ.Ε. συνεδρ. 9/13-10-2014

Διακοπή φοίτησης Τ.Δ.Ε. συνεδρ. 9/13-10-2014

Διακοπή φοίτησης Τ.Δ.Ε. συνεδρ. 9/13-10-2014

Διακοπή φοίτησης Τ.Λ.Χ. συνεδρ. 9/13-10-2014

Αυτοδίκαιη απώλεια φοιτητικής ιδιότητας φοιτητών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αυτοδίκαιη απώλεια φοιτητικής ιδιότητας φοιτητών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διακοπή φοίτησης Τ.Δ.Ε. συνεδρ. 10/12-11-2014

Διακοπή φοίτησης Τ.Λ.Χ. συνεδρ. 10/12-11-2014

Επανεγγραφή Τ.Δ.Ε. συνεδρ. 10/12-11-2014

Διακοπή φοίτησης Τ.Δ.Ε. συνεδρ. 11/17-12-2014

Διακοπή φοίτησης Τ.Λ.Χ. συνεδρ. 11/17-12-2014

Διακοπή φοίτησης Τ.Δ.Ε. συνεδρ. 1η/2-2-2015

Διακοπή φοίτησης Τ.Λ.Χ. συνεδρ. 1η/2-2-2015

Διακοπή φοίτησης Τ.Δ.Ε. συνεδρ. 2η/11-2-2015

Διακοπή φοίτησης Τ.Λ.Χ. συνεδρ. 2η/11-2-2015

Επανεγγραφή Τ.Δ.Ε. συνεδρ. 2η/11-2-2015

Διακοπή φοίτησης Τ.Λ.Χ. συνεδρ. 4η/24-4-2015

Ανάκληση διακοπής φοίτησης Τ.Λ.Χ. συνεδρ.4η/24-4-2015

Διακοπή φοίτησης Τ.Δ.Ε. συνεδρ. 5η/13-5-2015

Διακοπή φοίτησης Τ.Λ.Χ. συνεδρ. 6η/4-6-2015

Ανάκληση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης απώλειας φοιτητικής ιδιότητας Τ.Δ.Ε.

Ανάκληση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης απώλειας φοιτητικής ιδιότητας Τ.Λ.Χ.

Διακοπή φοίτησης Τ.Λ.Χ. συνεδρ. 7η/16-9-2015

 Διακοπή φοίτησης Τμημάτων ΣΔΟ συνεδρ. 8η/13-10-2015

Επανεγγραφή φοιτητών ΤΔΕ συνεδρ. 8η/13-10-2015

Μερική ανάκληση διαπιστωτικής πράξης

Επανεγγραφή φοιτητή Τ.Λ.Χ με Α.Μ. 3923

Επανεγγραφή φοιτήτριας Τ.Δ.Ε. με Α.Μ. 4728

Επανεγγραφή φοιτητών Τ.Λ.Χ. βάσει του άρθρου 56 του ν. 4415/2016

Επανεγγραφή φοιτήτριας Τ.Λ.Χ. βάσει του άρθρου 56 του ν. 4415/2016

Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα | Τηλ: 2665049851 - Fax: 2665049883 - Email: secsdo@teiep.gr